مریم دلدار بهاری

 

با اینکه تازه درنفسم پا گرفته ای


ازمن تمام دغدغه ها را گرفته ای


هی فکر میکنم که توبا این قشنگیت


حتما چقدر وقت خدا را گرفته ای


دایم کنار غیری و گاهی کنار من


آنجا همیشه شادی و اینجا ، گرفته ای


خورشید شب نشسته منظومه ، خواب را


از چشمهای مردم دنیا گرفته ای


با این لطافتی که دلم در تو دیده است


ماندم چگونه نسبت " آقا " گرفته ای


مبهوت مانده ام که تو با این بزرگیت


آخر چگونه در دل من جا گرفته ای


--

/ 0 نظر / 15 بازدید