"سمیه محمدیان

 

کم دعا کن که مـرا از سر تو وا بکند


او خودش خواست تو را در دل من جا بکنداو که خوش داشت دلم را به تو بسپارد و بعد


بنشیند عقب و ... سیر ، تماشا بکند !عاشقـم کرد که دست از سـر او بـردارم


که مگر درد ِ مـرا درد ، مــداوا بکندخــواست تا هـر که به غیر ـ تو ... دلم را بزند


و هــوای تــو مــرا این همـه تنها بکند

/ 0 نظر / 28 بازدید