من مسیحی می شوم، عیسی اگر ثابت کند /


مرده ای را زنده کرده او بدون یا علی "علیه السلام"
***


یا کلیمی میشوم موسی اگر ثابت کند /


اژدها کرده عصا را او بدون یا علی "علیه السلام"

**
من غلام یوسف بازار مصرم گر بدانم /


کرده بیچاره زلیخارا او بدون یا علی "علیه السلام"

**
پیرو دین خلیلم گر بگوید مدعی /


جان مرغان کرده احیا او بدون یا علی "علیه السلام"

**
چون بگوید حضرت یونس مریدش میشوم /


زنده مانده قعر دریا او بدون یا علی "علیه السلام"

/ 0 نظر / 61 بازدید